submenu
content

Poza ONZ-owskim – powszechnym – systemem ochrony praw człowieka, istnieją także regionalne systemy ochrony praw człowieka. W ramach tych systemów, na mocy umów międzynarodowych, chronione są także społeczne prawa człowieka:

  • Rada Europy:

-          Europejska Karta Społeczna z 1961 r. i Zrewidowana Europejska Karta Społeczna z 1996 r. (patrz dalej),

-          inne konwencje (patrz dalej),

 

  • Organizacja Jedności Afrykańskiej (obecnie Unia Afrykańska):

-          Afrykańska Karta Praw Człowieka z 1981 r., http://www.achpr.org/instruments/achpr/,

-          Afrykańska Karta praw i dobrobytu dziecka z 1990 r., http://www.au.int/en/content/african-charter-rights-and-welfare-child,

 

  • Organizacja Państw Amerykańskich:

-          Amerykańska Konwencja Praw Człowieka z 1969 r. http://www.oas.org/dil/treaties_B32_American_Convention_on_Human_Rights.htm,

-          Protokół dodatkowy do Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka w dziedzinie praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych z 1988 r., http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm,

-          Konwencja w sprawie eliminacji wszelkich form dyskryminacji osób niepełnosprawnych z 1999 r., http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-65.html,

 

  • Wspólnota Niepodległych Państw:

-          Konwencja Wspólnoty Państw Niepodległych o prawach człowieka i wolnościach podstawowych z 1995 r., http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=49997ae32c&skip=0&query=community of independent states,

 

  • Liga Państw Arabskich:

-          Arabska Karta Praw Podstawowych z 2004 r., http://www1.umn.edu/humanrts/instree/loas2005.html?msource=UNWDEC19001&tr=y&auid=3337655.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: