submenu
content

Rozstrzygnięcie konkursu na program osłonowy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

18-11-2005

Minister Polityki Społecznej rozdysponował w 2005r. kwotę 5.000.000zł na program osłonowy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Z kwoty powyższej Minister przekazał 3.000.000zł wojewodom, którzy w trybie otwartego konkursu ofert przekazali dotacje podmiotom uprawnionym (stowarzyszeniom, fundacjom, prawnym osobom Kościoła Katolickiego i innych kościołów) na realizację programu.

W formie bezpośredniej Minister dokonał podziału środków w kwocie 2.000.000,00zł pomiędzy wnioskodawców. Wpłynęło 6 ofert od organizacji o ogólnopolskim zasięgu działania (wnioski na kwotę 4.553.141zł) oraz 65 ofert od organizacji i podmiotów niepublicznych działających lokalnie (wnioski na kwotę 4.958.025zł), z których 4 zostały odrzucone ze względów formalnych, 1 nie uzyskała wymaganej sumy wag zgodnie z procedurą wyboru ofert. Minister przyznał środki w kwocie 1.000.000zł 6 organizacjom o zasięgu ogólnopolskim.

Dla organizacji i podmiotów niepublicznych działających lokalnie Minister rozdysponował również kwotę 1.000.000,00zł na realizację 58 wniosków (dla 49 podmiotów), które były rozpatrywane zgodnie z wymogami ogłoszenia o konkursie ofert, jako autorskie nowatorskie projekty podmiotów niepublicznych i przedstawiających działania samopomocowe dla usamodzielnienia osób bezdomnych.

Przekazane środki są przeznaczone na świadczenie usług socjalnych dla osób bezdomnych z zakresu następujących wydatków:

  • finansowanie opłat stałych, związanych z bieżącą działalnością placówek, takich jak: należności za czynsz, nośniki energii i ciepła, dostawę wody, odprowadzanie ścieków, opłaty telekomunikacyjne i inne,
  • zakup żywności oraz urządzeń do jej gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i wydawania,
  • zakup drobnego sprzętu i wyposażenia, odzieży, środków czystości i higieny osobistej,
  • zakup środków opatrunkowych i w uzasadnionych przypadkach leków,
  • specjalistyczne prace adaptacyjne i remontowe,
  • płace dla personelu zabezpieczającego właściwe wykonanie zleconego zadania, 
  • zakup i montaż urządzeń i narzędzi służących nabywaniu kwalifikacji zawodowych przez świadczeniobiorców oraz finansowanie szkoleń zawodowych dla tych osób,
  • inne niezbędne i uzasadnione opłaty służące realizacji zakładanych celów.

Szczegółowy podział środków dla podmiotów niepublicznych o zasięgu ogólnopolskim oraz działających lokalnie przedstawiają zestawienia.

( pobierz plik w xls)

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: