submenu
content

Założenia projektu ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem

07-08-2008

Założenia projektu ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem

więcej

Informacja dla osób ubiegających się zarówno o świadczenia z funduszu alimentacyjnego jak i o świadczenia rodzinne – dotycząca zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodach

06-08-2008

 W przypadku, gdy osoby ubiegają się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, mogą uzyskane z Urzędu Skarbowego zaświadczenie o dochodach wystawione według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 136, poz. 855), wykorzystać również przy ubieganiu się o świadczeni rodzinne.

więcej

Informacja dotycząca jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka

10-07-2008

Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w porozumieniu z Departamentem Świadczeń Rodzinnych informują, że w związku z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L177 z dnia 4 lipca 2008 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 592/2008 zmieniającego Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 149 z 05.07.1971, str. 2, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 35, z późn. zm.) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka od dnia 7 lipca 2008 roku nie wchodzi w zakres przedmiotowy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

więcej

Komunikat w sprawie uprawnień do świadczeń rodzinnych dla uczniów w klasach maturalnych

08-10-2007

Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku.

więcej

Na jak długi okres ustala się prawo do zasiłku pielęgnacyjnego

08-10-2007

Kwestię uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego reguluje art. 24 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), który jest przepisem szczególnym odnoszącym się bezpośrednio do tego świadczenia rodzinnego.

więcej

Informacja dotycząca ustalania okresu odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne.

04-06-2007

Procedura przedstawiania dokumentacji potwierdzającej okresy składkowe i nieskładkowe, niezbędnej do ustalenia przez ZUS okresu, za jaki organ właściwy ma opłacać składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne.

więcej

Rozporządzenie w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych

15-02-2007

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych zostało ogłoszone w dniu 14 lutego 2007 r. w Dzienniku Ustaw Nr 24, poz. 153.

więcej

Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie opłaty skarbowej w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

10-01-2007

Na postawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) wydawanie zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych jest wolne od opłat.

więcej
1  ««««  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: