submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Kontrola nad funduszami emerytalnymi

26-03-2004

Zarówno działalność OFE, jak i towarzystw emerytalnych, depozytariuszy i osób, którym fundusz lub towarzystwo powierzyło wykonywanie niektórych czynności, jest poddana kontroli prowadzonej przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Pozwala to stwierdzić, czy działają one zgodnie z prawem oraz interesem swoich członków.

więcej

O nowej ustawie o pomocy społecznej - list ministra C. Miżejewskiego do pracowników socjalnych i wolontariuszy

18-03-2004

12 marca br. Sejm RP ostatecznie przyjął nową ustawę o pomocy społecznej. Stanowi ona kolejny etap budowy nowego systemu aktywnej polityki społecznej. W związku z tym faktem, podsekretarz stanu w MGPiPS, Cezary Miżejewski wystąpił z listem do pracowników socjalnych, pracowników publicznych instytucji pomocy społecznej oraz pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych.

więcej

Możliwości udostępniania danych osobowych będących w posiadaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego

25-02-2004

Departament Pomocy Społecznej przedstawia stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na temat udostępniania danych osobowych będących w posiadaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego.

więcej

Uwaga sponsorzy, darczyńcy i organizacje pozarządowe - interpretacja ustawy o pożytku publicznym

15-01-2004

Wobec pojawiających się sygnałów o błędnym rozumieniu kategorii: organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego oraz organizacja pożytku publicznego, zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i utożsamianiu statusu tak wyodrębnionych organizacji, w szczególności na okoliczność odliczeń z tytułu darowizn, przedstawiamy wyjaśnienie tych kwestii.

więcej

Interpretacja ustawy o pożytku publicznym w zakresie realizacji i zlecania zadań publicznych

06-01-2004

W związku z pojawiającą się błędną interpretacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zlecania zadań publicznych Departament Pożytku Publicznego informuje, że organy administracji publicznej, w tym organy jednostek samorządu terytorialnego, zlecają realizację zadań publicznych – w trybie otwartego konkursu ofert – organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego (osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych), a nie tylko organizacjom pożytku publicznego.

więcej

Terminy składania dokumentów do ustalenia kapitału początkowego*

18-12-2003

Przepisami art.175 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz.1118 ze zm.) –– pracodawcy zostali zobowiązani do skompletowania dokumentacji ubezpieczonych w celu ustalenia kapitału początkowego. Przepis ten - znowelizowany od stycznia 2003 r. – przewiduje iż skompletowaną dokumentację pracodawcy przekazują do ZUS - we wskazanym terminie, nie później niż do końca bieżącego roku. Dokumentacja ta powinna umożliwić organowi rentowemu ustalenie kapitału początkowego.

więcej

Konkurs "Małe Granty 2004"

17-12-2003

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Ogłasza Konkurs "Małych Grantów 2003" realizowany w ramach "Założeń działań informacyjnych i edukacyjnych w okresie poprzedzającym członkostwo Polski w Unii Europejskiej"

więcej

Wspólny raport nt. reintegracji społecznej z 2001 r.

04-07-2003

Po raz pierwszy w historii Unia Europejska zatwierdza dokument dotyczący polityki w zakresie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Dokumentując i analizując sytuację we wszystkich Państwach Członkowskich oraz określając podstawowe wyzwania jakie niesie przyszłość, niniejszy Wspólny Raport na temat Reintegracji Społecznej stanowi przyczynek do wzmocnienia europejskiego modelu społecznego. Jest to zatem znaczący postęp na drodze do osiągnięcia strategicznego celu UE jakim jest większa spójność społeczna w Unii w okresie 2001-2010.

więcej

Projekt ustawy o rencie socjalnej

14-02-2003

Projekt ustawy o rencie socjalnej przewiduje, że renta nie będzie już świadczeniem z pomocy społecznej lecz z systemu ubezpieczeń społecznych. Nadal jednak będzie finansowana z budżetu państwa

więcej

Zachęty podatkowe dla oszczędzających w III filarze

22-11-2002

Indywidualne Konta Emerytalne objęte zwolnieniem podatkowym od dochodów kapitałowych są nową propozycją rządu na zachęcenie Polaków do indywidualnego, dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Rozwiązania Ministra Pracy zostały przyjęte przez Radę Ministrów 21 listopada.

więcej
1  ««««  412  413  414  415  416  417  418  419  420 
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: